موسسه حقوقی صدرا (قضاوت، وکالت، ارشد) موسسه حقوقی صدرا با کمک اساتید و بزرگان حقوقی گامی بلند و استوار در جهت موفقیت در آزمونها را در سطح کشور شروع کرده است آموزش از طریق جزوه، کتاب صوت و تصویر و مشاوره و پشتیبانی و جلسات انگیزشی، رفع اشکال و روشهای تست زنی و سایر نکات و مطالب علمی و آموزشی، در خدمت شما علاقمندان به حقوق و تلاشگران می باشد http://huquq.mihanblog.com 2020-02-19T21:57:18+01:00 text/html 2019-08-14T12:22:25+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خدای اسب ها http://huquq.mihanblog.com/post/261 <p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Arial, sans-serif;">نام خدایی که در همین نزدیکی هاست...</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/blcl_خدای_اسب_ها.pdf/" target="" title="خدای اسب ها"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl6.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></p> text/html 2019-06-14T16:42:30+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خانم فروغی http://huquq.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#993399">جزوه اصول فقه خانم فروغی</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/d3m6_اصول_فقه_جلسه_اول_(1).pdf/" target="" title="اصول فقه استاد فروغی">دانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی</a></div> text/html 2019-05-29T18:39:26+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن علیانسب http://huquq.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc33cc">تدریس حقوق مدنی 3</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/plEn-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8" target="" title="فایل صوتی مدنی 3 علیانسب ج1">مدنی 3 جلسه اول علیانسب</a></div> text/html 2019-05-18T18:27:16+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن وحید نظری http://huquq.mihanblog.com/post/256 <div style="text-align: center;">دانلود جزوات استاد نظری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000"><b>مدنی 8 حق شفعه استاد نظری</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/a6gXUxqnQYRK/d1ot_مدنی_8_حق_شفعه_نظری.pdf" target="" title="مدنی 8 حق شفعه استاد نظری"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/9wlv_آدم_بخش_اول.pdf/" target="" title="آیین دادرسی مدنی استاد نظری">دانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول</a></div> text/html 2019-05-14T09:55:18+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق جزا http://huquq.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" color="#ff0000" size="4">دانلود جزوات حقوق جزا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تدوین و تدریس:&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#009900">خانم بهنام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="1" color="#ffff33">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/mwjIsC9PaO2w/jqd2_قانون_جزا_بهنام.pdf" target="" title="حقوق جزای 1 خانم بهنام">حقوق جزا 1 خانم بهنام</a></div> text/html 2019-05-07T10:34:56+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق تجارت قاسم زاده http://huquq.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ffff00" style="background-color: rgb(51, 102, 102);">جزوات حقوق تجارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#990000">تدریس و تدوین:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3366ff">&nbsp;خانم سیما قاسم زاده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/tFHV9Q4VYWhF/qoeu_حقوق_تجارت_1_خانم_قاسم_زاده.pdf" target="" title="حقوق تجارت 1 خانم قاسم زاده">دانلود حقوق تجارت 1</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/a239_ح.ت4.pdf/" target="" title="حقوق تجارت 4 استاد قاسم زاده">دانلود حقوق تجارت 4</a></div> text/html 2019-05-06T18:39:16+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خانم سکالش http://huquq.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00"><span style="background-color: rgb(51, 0, 153);"><b>جزوات آیین دادرسی کیفری</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5"><b style="">تدوین و تدریس :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="5"><b style="">خانم مهری سکالش</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالش</div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/PXjsaBt3OSQh/u4yk_خانم_سکالش.pdf" target="" title="جزوه خیارات خانم سکالش">دانلود جزوه خیارات خانم سکالش</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/jRxL-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4" target="" title="آیین دادرسی کیفری 1 خانم سکالش">دانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش</a></div> text/html 2019-05-05T16:46:53+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق مدنی http://huquq.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ffff66" style="background-color: rgb(204, 51, 204);">جزوات حقوق مدنی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff9900">تدریس و تدوین:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">خانم&nbsp; دکتر&nbsp; مهدوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/gEK6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C" target="" title="جزوه حقوق مدنی 1 خانم مهدوی">جزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدوی</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/74xo_مدنی_2.pdf/" target="" title="حقوق مدنی 2 خانم دکتر مهدوی">حقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی</a></div> text/html 2019-03-15T16:54:43+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آزمون وکالت http://huquq.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">دروس آزمون وکالت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">و ضرایب هر یک</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-03-15T16:49:14+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آزمون های ارشد http://huquq.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">کارشناسی ارشد رشته حقوق&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">دارای چهار گرایش اصلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">و بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">که دروس آزمون عبارتند از:</font></b></div> text/html 2018-11-25T12:35:37+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن فلسفه حقوق http://huquq.mihanblog.com/post/239 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif;"><b style=""><font size="4">هدف ، اندیشه را هدایت می کند</font></b></span></div><b><font size="4"><span style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif;"></span></font></b><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4">فلسفه ، علم را هدایت می کند</font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4">اخلاق ، فرد را هدایت می کند و</font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4">حقوق ، جامعه را هدایت می کند.</font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style=""><font size="4" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></b></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیان فلسفه ی وجودی هر پدیده از ضروری ترین&nbsp;</font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و دلنشین ترین مباحث و نیز نخستین گام تحقیق</font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></span></div><div class="yiv7748971227" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.2em; zoom: 1;"><span class="yiv7748971227" style="line-height: 1.2em;"><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></b></span><b style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در بررسی آن پدیده است و امروزه ...&nbsp;&nbsp;</font></b></div></div> text/html 2018-04-30T15:12:32+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن جواب سئوالات پزشکی قانونی http://huquq.mihanblog.com/post/236 <div style="text-align: center;"><font size="5" style=""><b>جواب سئوالات پزشکی قانونی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style=""><b>&nbsp;دانشگاه پیام نور سراب</b></font></div> text/html 2017-12-13T08:14:32+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن پزشکی قانونی http://huquq.mihanblog.com/post/235 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">سوالات پزشکی قانونی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">@@@@@@@@@@@@@@</span></font></b></p></div> text/html 2017-02-12T14:30:02+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن قواعد ارث http://huquq.mihanblog.com/post/233 <p align="center"> <font size="7"><strong>قواعد ارث</strong></font><br></p><p align="center"><font size="7"><strong>مطابق فقه و حقوق</strong></font></p>