موسسه حقوقی صدرا (قضاوت، وکالت، ارشد) موسسه حقوقی صدرا با کمک اساتید و بزرگان حقوقی گامی بلند و استوار در جهت موفقیت در آزمونها را در سطح کشور شروع کرده است آموزش از طریق جزوه، کتاب صوت و تصویر و مشاوره و پشتیبانی و جلسات انگیزشی، رفع اشکال و روشهای تست زنی و سایر نکات و مطالب علمی و آموزشی، در خدمت شما علاقمندان به حقوق و تلاشگران می باشد http://huquq.mihanblog.com 2019-11-22T00:02:17+01:00 text/html 2019-08-14T07:52:25+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خدای اسب ها http://huquq.mihanblog.com/post/261 <p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Arial, sans-serif;">نام خدایی که در همین نزدیکی هاست...</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/blcl_خدای_اسب_ها.pdf/" target="" title="خدای اسب ها"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl6.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></p> text/html 2019-08-07T00:39:57+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن جزوه آموزشی تند خوانی http://huquq.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>جزوه آموزشی تند خوانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/ypn3_تندخوانی،_سراب.pdf/" target="" title="جزوه آموزشی تند خوانی"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl6.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></div> text/html 2019-06-14T12:12:30+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خانم فروغی http://huquq.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#993399">جزوه اصول فقه خانم فروغی</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/d3m6_اصول_فقه_جلسه_اول_(1).pdf/" target="" title="اصول فقه استاد فروغی">دانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی</a></div> text/html 2019-05-29T14:09:26+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن علیانسب http://huquq.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc33cc">تدریس حقوق مدنی 3</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/plEn-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8" target="" title="فایل صوتی مدنی 3 علیانسب ج1">مدنی 3 جلسه اول علیانسب</a></div> text/html 2019-05-18T13:57:16+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن وحید نظری http://huquq.mihanblog.com/post/256 <div style="text-align: center;">دانلود جزوات استاد نظری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000"><b>مدنی 8 حق شفعه استاد نظری</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/a6gXUxqnQYRK/d1ot_مدنی_8_حق_شفعه_نظری.pdf" target="" title="مدنی 8 حق شفعه استاد نظری"><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/9wlv_آدم_بخش_اول.pdf/" target="" title="آیین دادرسی مدنی استاد نظری">دانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول</a></div> text/html 2019-05-14T06:52:32+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آموزش طب سنتی http://huquq.mihanblog.com/post/255 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">کتاب مزاج شناسی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">&nbsp;تالیف علیانسب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/7MBy-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="کتاب مزاج شناسی علیانسب">"خرید اینترنتی کتاب مزاج شناسی علیانسب"</a></div> text/html 2019-05-14T05:25:18+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق جزا http://huquq.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(51, 102, 255);" color="#ff0000" size="4">دانلود جزوات حقوق جزا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تدوین و تدریس:&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#009900">خانم بهنام</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="1" color="#ffff33">.</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/mwjIsC9PaO2w/jqd2_قانون_جزا_بهنام.pdf" target="" title="حقوق جزای 1 خانم بهنام">حقوق جزا 1 خانم بهنام</a></div> text/html 2019-05-07T06:04:56+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق تجارت قاسم زاده http://huquq.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ffff00" style="background-color: rgb(51, 102, 102);">جزوات حقوق تجارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#990000">تدریس و تدوین:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3366ff">&nbsp;خانم سیما قاسم زاده</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/tFHV9Q4VYWhF/qoeu_حقوق_تجارت_1_خانم_قاسم_زاده.pdf" target="" title="حقوق تجارت 1 خانم قاسم زاده">دانلود حقوق تجارت 1</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/a239_ح.ت4.pdf/" target="" title="حقوق تجارت 4 استاد قاسم زاده">دانلود حقوق تجارت 4</a></div> text/html 2019-05-06T14:09:16+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن خانم سکالش http://huquq.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00"><span style="background-color: rgb(51, 0, 153);"><b>جزوات آیین دادرسی کیفری</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5"><b style="">تدوین و تدریس :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="5"><b style="">خانم مهری سکالش</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالش</div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/filelink/PXjsaBt3OSQh/u4yk_خانم_سکالش.pdf" target="" title="جزوه خیارات خانم سکالش">دانلود جزوه خیارات خانم سکالش</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/jRxL-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4" target="" title="آیین دادرسی کیفری 1 خانم سکالش">دانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش</a></div> text/html 2019-05-05T12:16:53+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن حقوق مدنی http://huquq.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ffff66" style="background-color: rgb(204, 51, 204);">جزوات حقوق مدنی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff9900">تدریس و تدوین:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">خانم&nbsp; دکتر&nbsp; مهدوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://huquq.filo.ir/product/gEK6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C" target="" title="جزوه حقوق مدنی 1 خانم مهدوی">جزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدوی</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/74xo_مدنی_2.pdf/" target="" title="حقوق مدنی 2 خانم دکتر مهدوی">حقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی</a></div> text/html 2019-04-10T05:16:46+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن انسان توسعه یافته http://huquq.mihanblog.com/post/250 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لینک مستقیم خرید کتاب انسان توسعه یافته</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://fakda.ir/downloads/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87/" target="" title="انسان توسعه یافته"></a><div style="font-size: 10.6667px;"><a href="http://fakda.ir/downloads/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87/" target="" title="انسان توسعه یافته"></a><a href="https://huquq.filo.ir/product/75QG-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87" target="" title="انسان توسعه یافته">خرید اینترنتی کتاب انسان توسعه یافته</a></div><div style="font-size: 10.6667px;"></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font size="3">فهرست و مقدمه کتاب را در ادامه مطلب بخوانید</font></b></span></div> text/html 2019-03-15T13:24:43+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آزمون وکالت http://huquq.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">دروس آزمون وکالت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">و ضرایب هر یک</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-03-15T13:19:14+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آزمون های ارشد http://huquq.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">کارشناسی ارشد رشته حقوق&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">دارای چهار گرایش اصلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">و بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">که دروس آزمون عبارتند از:</font></b></div> text/html 2019-03-07T02:55:55+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن دانلود روش تحقیق http://huquq.mihanblog.com/post/247 <div style="text-align: center;"><b>کتاب و خلاصه روش تحقیق حافظ نیا در سایت ها موجود است</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8102840976/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D9%86%DB%8C%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title="دانلود مستقیم روش تحقیق حافظ نیا">دانلود مستقیم خلاصه کتاب&nbsp;</a></div> text/html 2019-03-06T13:09:20+01:00 huquq.mihanblog.com دبیر انجمن آموزش تند خوانی http://huquq.mihanblog.com/post/243 <div style="text-align: center;"><div><font size="5"><b>آزمون تند خوانی از 100 امتیاز</b></font></div><div><font size="5"><b>به شرح ذیل خواهد بود</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div></div>