تبلیغات
انجمن حقوق سراب - قواعد ارث

قواعد ارث

مطابق فقه و حقوق

قواعد ارث       حقوق مدنی 8   دانشگاه پیام نور سراب

1ـ موجبات ارث: سبب و نسب م861 ق م

2ـ تحقق ارث: به موت ß حقیقی و فرضی م 867 ق م

3ـ واجبات ارث: حقوق و دیونی که باید قبل از تقسیم مال ادا شوند ß 1. کفن و رهن 2. دیون و واجبات مالی 3. وصیت م 868 و 869

4ـ قاعده اقربیت: الاقرب یمنع الابعد ß مطابق طبقات و درجات ارث م 863 ق م

5ـ قاعده جنسیت: فلذّکر مثل حظ الانثیین ß هم از اموال مادر و هم از اموال پدر ß پسر دو برابر دختر ارث می برد م 907

6ـ قاعده بالتفاوت و بالسویه: اب و ابوینی ß بالتفاوت م 920 ـ امّ ß بالسّویه م 921

7ـ قاعده تقدم فرض بر بر قرابت بر: فرمول تقسیم اموال (اول بالفرض سپس بالرد) در تقسیم اموال اول سهم مادر، زوج و زوجه داده می شود چون همیشه فرض بر هستند یعنی سهم معینی دارند سپس مابقی اموال بین سایر وراث تقسیم می شود م 905 ق م

8ـ همیشه فرض بر: فقط سهم می برند ß مادر ، زوج ، زوجه م 896 ق م

9ـ همیشه قرابت بر: پسر ، اجداد و اعمام م 898 ق م

10ـ گاه به فرض و گاه به قرابت: پدر ، دختر ، خواهر م 897 ق م

11ـ فی السهام و اهلها: الف) مضرب 2 زوجین ß نِصف: زوج م 899 ـ رُبع: زوج و زوجه م 900 ـ ثُمن: زوجه م 901

ب) مضرب 3 مادر دختر خواهر ß دوثلث: دو دختر و بیشتر ، دو خواهر و بیشتر م 902 ـ ثُلث: مادر م 903 ـ سُدس: مادر و پدر م 904

12ـ سهم اعلی و ادنی: زوج ، زوجه و مادر ß دون الولد سهم اعلی و مع الولد سهم ادنی م 887 ق م

13ـ قائم مقامی: اگر پدر و مادر باشند و فرزندان نباشند اولاد فرزندان به قائم مقامی ارث می برند. 9 925 و 911 و 890 ق م

14ـ سهم قائم مقام: در قائم مقامی هر یک سهم شخص مربوطه را بین خودشان مطابق قوانین و مقررات ارث تقسیم میکنند م 889

15ـ حَجب: م 886و 887 ß الف) حرمان ß از کل ارث: طبقات و درجات م 891

ب) نقصان ß از جزء ارث: زوج، زوجه و مادر با وجود فرزند سهم ادنی می برند م 892

16ـ فاقد حجب: A) نسب(طبقه اول و درجه اول) ß پدر، مادر، پسر و دختر B) سبب(ازدواج) ß زوج و زوجه م891

17ـ حِبوه: اموال اختصاصی خاندان یا خانواده ß انگشتر، قرآن، رخت و شمشیر به پسر بزرگ داده می شود و تقسیم نمی شود م 915

18ـ عول: نقصان ß کاهش سهم دخترها م 914

19ـ تعصیب: زیادتی سهم ß به فروض به نسبت سهام م 914

20ـ جمع اسباب: ذوسببین: اگر ورثه ای از دو جهت وارث شود از هر دو ارث می برد مثل همسری که دخترخاله نیز باشد م 865

21ـ شرایط حمل جهت تحقق ارث: الف) انعقاد نطفه قبل از فوت ب) زنده هم متولد شود م 875

22ـ سهم حمل: برای حمل دو سهم پسر کنار گذاشته می شود تا تکلیف روشن شود م 878 ق م

23ـ سهم خنثی: اگر غالب باشد سهم او را می برد ولی اگر خنثی مشکله باشد سهم پسر بعلاوه سهم دختر تقسیم بر دو م 939

24ـ سهم دوقلوی چسبیده: ملاک و معیار، اتصال سیستم عصبی و مغزی است پس اگر سرشان جدا باشد دو ارث و الا یک سهم می برد

25ـ غرق و هدم: افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است از همدیگر ارث نمی برند مگر در غرق و هدم(زیر آوار ماندن) م 873 ق متاریخ : یکشنبه 1395/11/24 | ساعت 19 و 00 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : دبیر انجمن | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پرشین فاز